Манифест на Liberty 420 за марша “Свобода за конопа” 2016